06 - Červen

Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin

 • Při silném infekčním tlakuhoubových chorob (vlhké a teplé počasí) je třeba provádět i v červnu ošetření proti houbovým chorobám jádrovin (padlí a strupovitosti). Z přípravků doporučuji buď Talent, nebo Topas 100 EC. Oba působí proti oběma jmenovaným chorobám. K prodloužení účinku a oddálení vzniku rezistence se kombinují s kontaktními preparáty, např. Dithanem DG Neotec. Jakmile však infekční tlak poklesne nebo pomine, vracíme se zpět k samotným kontaktním přípravkům, proti strupovitosti tedy použijeme Dithane DG Neotec a proti padlí přípravek na bázi síry Kumulus WG. Ekologové při silném infekčním tlaku proti oběma chorobám doporučují Vitisan, který údajně působí proti oběma chorobám. Jakmile ustoupí infekční tlak, doporučuji aplikovat pouze přípravek na bázi síry) (Kumulus WG).
 • Začátkem června dochází především ve vyšších polohách, při teplém a vlhkém počasí (bývá to obyčejně v době zrání Rychlice německé) k počátkům infekce, která způsobuje skvrnitost listů třešně a višně (Blumeriella jaapii). Zde kromě kontaktního přípravku Dithane DG Neotec, který působí pouze preventivně, je možné použít i účinnější preparáty Talent anebo i Signum. Ekologové doporučují stav řešit kombinací Vitisan+Kumulus WG.
 • V tomto období ošetřujeme zejména jabloně proti obaleči jablečnému,který způsobuje červivost plodů. Využíváme především signalizaci pomocí feromonových lapáků (např. s názvem Deltastop CP), Pokud zahrádkář nevyvěsil do koruny jabloně feromonový lapák a zjistí na stromě první červivý plod, musí okamžitě použít k ošetření buď organofosfát Reldan 22, nebo stále dobře účinkující systémově působící neonikotinoid Mospilan 20 SC. Samozřejmě jediné správné určení potřeby a především doby ošetření je možné pomocí lapáku. Tak za 3-5 dnů po vrcholu náletu obaleče se aplikuje bakteriální larvicid Bacillus thuringiensis Lepinox Plus (nahrazuje vyřazený Biobit XL),nebo za 7–10 dnů Reldan 22, či Mospilan 20 SP anebo ekologicky přijatelný přípravek SpinTor. SpinTor je toxický pouze pro vodní organismy, jinak je šetrný k životnímu prostředí, působí jako požerový a kontaktní insekticid, účinkuje především na larvy ale i na dospělce. V sadech velkopěstitelů se uplatňuje jako insekticid biopreparát obsahující účinnou látku Cydia pomonella Granulovirus. Přípravek má název Madex nebo 
 • Na samém začátku června se mohou objevit při vlhkém počasí především na meruňkách a broskvoních šedohnědé skvrny na listech, někdy i na letorostechale především na plodech šedé až šedočerné skvrny převážně blízko stopky. Na plodech jsou zpočátku drobné, postupně se zvyšuje jejich počet a skvrny se zvětšují, tmavnou a korkovatí. Jde o strupovitost peckovin (Fusicladium carpophila). Při ochraně pokud je to možné je třeba likvidovat napadené listy, U meruněk a broskvoní omezují výskyt této choroby přípravky Talent, Dithane DG Neotec a Horizon 250 EW a u broskvoní kromě vyjmenovaných fungicidů navíc dobře působí i přípravek proti padlí Kumulus WG.Ve stejnou dobu lze pozorovat především na broskvoních případně dále na slivoních, třešních či meruňkách projevy onemocnění s názvem skvrnitost plodů, suchá skvrnitost listů peckovin - dírkovitost (Stigmina carpophila). Na listech jde především o oranžové až červenající skvrny tmavěji lemované, skvrny se zvětšují, splývají a pletivo uvnitř skvrn vypadává, čímž vzniká charakteristická dírkovitost listů. Tato choroba má i nekrózy na výhonech a na pupenech, ale v letním období se kromě dírkovitostí listů především objevují na plodech drobné nachové skvrny, které se růstem plodů zvětšují a splývají, dále hnědnou a nakonec až černají. Skvrny se pak propadají a korkovatí. Během vegetace při projevech na listech možno zkusit Dithane DG Neotec, při postižení i na plodech má nejlepší účinnost ošetření přípravkem  Preventivně je třeba udržovat vzdušné koruny a při ošetřování peckovin uplatňovat preventivně i přípravek s vedlejší účinností proti suché skvrnitosti - Dithane DG Neotec. Součástí ochrany by měla být likvidace napadených větévek, plodů a opadlých listů. Proti suché skvrnitosti listů peckovin, včetně i u broskví, se ošetřuje od druhého týdne po odkvětu, pokud začne a trvá deštivé počasí. Ošetření se podle potřeby opakuje 2-3x v intervalu 10-14dnů. Důležitý je poznatek, že výskyty této choroby významně redukuje především podzimní, předjarní a jarníošetření mědnatými fungicidy (Champion 50 WP, Kuprikol 50).
 • Po 10. červnu začíná nálet mouchyvrtule třešňové. Ta způsobuje červivost třešní zrajících v červenci a v srpnu. Pozor – zde bylo optimálním řešením použití přípravku Calypso 480 SC, který byl nyní svěřen pouze profesionálům. Dá se nahradit a je povoleno ošetření třešní i višní Mospilanem 20 SP (je to vyznačeno v malobalení firmy Lovela Terezín). Nálet vrtule třešňové bývá obyčejně v době, kdy v okolí kvete bez černý a dá se ozřejmit pomocí speciálních žlutých sférických lepových desek vyvěšených do korun stromů, které slouží nejen k vylapávání ale i k určení termínu ošetření stromů postřikem. Proti vrtuli ošetřujeme vždy dvakrát v desetidenním intervalu. První postřik proti dospělcům se provádí v době jejich zvýšeného náletu na signalizační žluté desky, což bývá většinou 7-8 dní od začátku náletu dospělců na žluté sférické desky. Další ošetření proti nejmladším larvám se provádí v intervalu kolem 10 dnů po první ošetření. K ošetření višní proti vrtuli je povolen též Reldan 22., pro ošetření třešní je povolen ještě Decis Protech a Decis Mega. Ekologové řeší oba postřiky pomocí přípravku SpinTor. Tento přípravek je uveden k řešení náletu vrtule třešňové i rostlinolékařském portálu.
 • Každoročně se na ovocných stromech a na bobulovinách vyskytují listové mšiceZde nesmíme váhat a včas proti nim použít selektivní Pirimor 50 WG Působí prakticky proti všem mšicím kromě mšice bavlníkové a řešetlákové, zde pozitivně působí Mospilan 20 SP. Ekologové stav řeší na ovocných stromech a bobulovinách ošetřením pomoci přípravku Neem Azal T/S.
 • V červnu vyžaduje réva vinná zvýšenou pozornost při chemické ochraně. Nejprve, obyčejně začátkem června, v období těsně před květem nebo nejpozději na začátku kvetení révy vinné, musíme provést další obligátní ošetření proti plísni a padlí révy vinné. Protože v této fázi vegetace u padlí nastupuje a u plísně trvá období vysoké citlivosti mladých hroznů k infekcím, musíme nyní upřednostnit intenzivně působící přípravky. Tuto vlastnost splňuje např. TM směs Acrobat MZ WG(proti plísni) + IQ-Crystal (proti padlí). Po prvním ošetření touto TM směsí při začátku kvetení provedeme v intervalu 10-12 dnů další dvě ošetření proti padlí a plísni révy vinné podobně nakombinovanou směsí jako při předchozí aplikaci. Tuto výše uvedenou kombinaci je možné použít během vegetace maximálně třikrát. Ekologové řeší tento stav postřikem AquaVitrinem K v kombinaci s Biotonem a rovněž uvádějí, že je třeba jejich kombinaci postřiků aplikovat třikrát. Rozhodujícím doplňkem chemické ochrany jsou preventivní agrotechnická opatření, která optimalizují růst keřů pomocí vyrovnané výživy zejména nepřehnojování dusíkem, opatření k zajištění vzdušnosti keřů a porostu k urychlení osychání rostlin (zejména způsob vedení keřů a řádné a včasné provádění zelených prací včetně citlivého odlistění zóny hroznů brzy po odkvětu). Zahrádkáři v současné době pěstují převážně místo moštových odrůd odrůdy stolní s většími bobulemi, řídkým hroznem a s příjemnou chutí. Šlechtění těchto stolních odrůd révy vinné stále více směřuje k produkci odrůd se zvýšenou odolností k houbovým chorobám, dále i k zimním mrazům a nakonec k šlechtění odrůd s bezsemenností bobulí. A zde se uplatňují především tzv. interspecifické neboli PIWI odrůdy, kde se už daří vyšlechtit tyto odrůdy s vysokou chuťovou kvalitu při zachování odolnosti k houbovým chorobám, což vede k možnosti snížení aplikace pesticidů. Naproti tomu u dříve šlechtěných nerezistentních moštových i stolních odrůd je třeba nadále průběžně sledovat především parametry počasí (denní i noční teploty, vlhkost vzduchu, délku a případnou intenzitu deště), dále stadia vývoje révy vinné a pozorně hledat sebemenší příznaky houbových chorob (plísně révy, padlí révy a šedé hniloby) a dle toho pak preventivně či léčebně zasáhnout kontaktními či při vysokém infekčním tlaku systémovými fungicidy. Toto obezřetné sledování je nutné provádět až do zaměkání bobulí. Proti plísni révy vinné z přípravků zahrádkáři mohou užít Acrobat MZ WG, přípravky mědi, dále Dithane DG Neotec, Pergado F, Polyram WG, Ridomil Gold Combi Pepite nebo Ridomil Gold MZ Pepite. Při ošetření proti padlí révy vinné máme k dispozici Discus, Dynali, IQ-Crystal, Karathane New, Kumulus WG, nově Sercadis, Talent, Topas 100 EC, nebo pomocný přípravek VitiSan. A konečně proti šedé hnilobě při zaměkání bobulí révy vinné mají zahrádkáři k dispozici Mythos 30 SC, Scala Switch,Teldor. Ekologové k posílení odolnosti révových odrůd proti nemocem uvádějí přípravky HF Mycol, Aqua Vitrin K, NatriSan...
 • Po sklizni jahod, tedy většinou koncem, je nutné ošetřit jahodiště. Pokud se nám vyskytne bílá čifialová skvrnitost listů jahodníku, sežneme porost a ošetříme přípravkem Dithane DG Neotec. Vždy bychom však po sklizni měli likvidovat roztočíka jahodníkového. Je zde povolen přípravek Vertimec 1.8 EC. Ekologové používají k jeho likvidaci NeemAzal T/S.
 • Červen je měsícem, kdy u zeleniny a bramborhrozí masivní výskyt plísní a houbových chorob:
  • rajčatje to především plíseň rajčete. Proto musíme rajčata za deštivého počasí a za střídavých teplot opakovaně preventivně ošetřovat. Jako vhodný se jeví použít před sklizní Acrobat MZ WG (0,25 %) – nová WG formulace přípravku má při používání u rajčat ochrannou lhůtu dokonce jen 3 dny. Během sklizně je potřebné vystřídat ošetřování jiným přípravkem (např. Ridomil Gold MZ Pepite), má též výhodnou, velmi krátkou ochrannou lhůtu (3 dny).
  • U brambor hrozí výskyt plísně bramborua poškození natě mandelinkou bramborovou. Proti plísni bramboru je třeba provést první ošetření při zapojení bramborové natě v řádcích. I zde se opět jeví jako spolehlivý Acrobat MZ WG v koncentraci 0,25%. Je vhodné ho střídat s účinným nově zaváděným přípravkem Revus Top(6ml/2-6lvody/100m2). Má ochrannou lhůtu pouze 3 dny. Dnes jsou již prakticky neúčinné proti mandelince pyrethroidy Pokles účinnosti vykazují již i organofosfáty. Výborně zde působí neonikotinoid Mospilan 20 SP anebo odlišný, šetrný ekologický přípravek SpinTor. Ekologové doporučují proti mandelince kromě SpinToru insekticid NeemAzal T/S.
  • U cibule proti plísni česnekovitých (dříve cibule)opět uvádím jako spolehlivě účinný Acrobat MZ WG, který vystřídáme přípravkem Ridomil Gold MZ Pepite. Upozorňuji, že začátek června je opravdu nejzazší termín, kdy je třeba zahájit preventivní ošetřování cibule. Ten, kdo pěstuje okurky na záhonech, se pak neobejde bez pravidelného preventivního ošetřování porostu proti plísni dýňovitých (dřívější název – plíseň okurky). I zde se opět nejlépe osvědčuje kombinovaný přípravek Acrobat MZ WG (0,25 %) a výborný Aliette 80 WG (0,2 %). Acrobat opět použijeme před nástupem plodnosti, naproti tomu přípravky Aliette, nebo Previcur Energy případně Ortivu můžeme využívat i během sklizně – vždy je aplikujeme ihned po otrhání plodů, všechny mají totiž velmi krátkou ochrannou lhůtu – 3 dny. Ten, kdo má k dispozici Kuprikol 50, může tento přípravek použít preventivně na začátku ošetřování. Hodí se sice proti všem výše uvedeným houbovým chorobám a plísním u zeleniny a brambor, a to v koncentraci 0,4 %. Je však třeba si uvědomit, že jde pouze o kontaktní přípravek, který působí jen preventivně. Naopak při masivním infekčním tlaku a při prvních příznacích napadení plísněmi na uvedených druzích zeleniny a na bramborách se musí ihned použít výše uvedené účinnější přípravky (Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Aliette 80 WG), protože tyto mají kromě základní preventivní účinnosti i krátkodobý kurativní účinek a navíc hluboce pronikají do pletiv zeleniny či brambor. Tak např. systémový účinný Aliette 80 WG má především preventivní účinek ale i krátkodobý kurativní účinek (pouze do 48 hodin po vzniku infekce). Ekologové řeší plíseň rajčat, bramboru, cibule i okurek u všech stejně osvědčuje se jim nejlépe přípravek Champion 50 WG.